I NOSTRI TOUR

EXCURSION TO NORA, SANTA GILLA LAGOON, CHIA

Nora, the Sardinian Pompei... Santa Gilla lagoon, realm of pink flamingos... Chia, enchanting beaches

Year-round

3/7

hours